<noframes id="57ff3">

<xmp id="57ff3"><menuitem id="57ff3"></menuitem>
     1. Kontakt

      Nasza strona zawiera wiele przydatnych informacji z ró?nych obszarów. W przypadku zapytań ogólnych, je?li informacje zawarte na stronie s? niewystarczaj?ce, prosimy o kontakt.

      Informacje i serwisy medyczne

      Zyskaj dost?p do informacji i ?róde? dla pracowników s?u?by zdrowia.

      Infolinia informacji medycznej

      Aby zg?osi? reklamacj? jako?ciow? lub dzia?anie niepo??dane nale?y skontaktowa? si? w nast?puj?cy sposób:

      E-mail: informacja.medyczna@bms.com

      Odwied? nasz??stron? mi?dzynarodow?, aby zg?osi? dzia?ania niepo??dane, wad? jako?ciow? produktu lub zapytanie z zakresu informacji medycznej dla rynków lokalnych.


      KONTAKT

      Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
      Armii Ludowej 26
      00-609 Warszawa

      Kapita? zak?adowy: 30.000.000 PLN
      NIP: 526-26-43-500
      Regon: 015225500
      Organ rejestrowy: S?d rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, KRS: 0000127998

      ?

      Tel:? +48 22-260-6400
      Fax:?+48 22-260-6464
      E-mail:?kontakt.bmspoland@bms.com


      Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o.
      Armii Ludowej 26
      00-609 Warszawa

      ?

      Kapita? zak?adowy: 1.000.000 PLN
      NIP: 526-26-67-707
      Regon: 015276638
      Organ rejestrowy: S?d rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, KRS: 0000138701

      ?

      Tel:?+48 22-260-6400
      Fax:?+48 22-260-6464
      E-mail:?kontakt.bmspoland@bms.com

      ?

      Pytania dotycz?ce dost?pno?ci naszych produktów prosimy przesy?a? na kontakt.bmspoland@bms.com

      91国自产在线老师啪