<noframes id="57ff3">

<xmp id="57ff3"><menuitem id="57ff3"></menuitem>
     1. Nasza misja

      Nasz? misj? jest odkrywanie, opracowywanie oraz dostarczanie innowacyjnych leków, które pomagaj? pacjentom przezwyci??a? powa?ne choroby.?

      Nasze zobowi?zania

      Jeste?my przekonani, ?e o wiarygodno?ci producenta decyduj? jego honor i uczciwo??. Zobowi?zujemy si? post?powa? zgodnie z t? zasad? wobec pacjentów i klientów, pracowników, lokalnych spo?eczno?ci, ?rodowiska naturalnego, udzia?owców firmy oraz innych zainteresowanych stron. Nasz? dzia?alno?? prowadzimy w oparciu o efektywne zarz?dzanie i wysokie standardy etyczne. Nieustannie zabiegamy o przejrzysto?? relacji oraz otwarty dialog ze wszystkimi partnerami biznesowymi, aby lepiej zrozumie? ich potrzeby. Bierzemy odpowiedzialno?? za zachowanie równowagi ?rodowisk: ekonomicznego, spo?ecznego i naturalnego. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów i dostawców.?

      Wobec pacjentów i klientów

      Zobowi?zujemy si? do prowadzenia badań naukowych na najwy?szym poziomie oraz do inwestowania w badania i rozwój w dziedzinie biofarmacji. Naszym celem jest odpowiadanie na potrzeby zdrowotne pacjentów cierpi?cych na powa?ne choroby, poprzez dostarczanie innowacyjnych leków wysokiej jako?ci. Stosowanie metod naukowych o najwy?szych standardach jako?ci przynosi korzy?ci kliniczne i ekonomiczne, owocuj?c lekami, które przyczyniaj? si? do przed?u?enia lub poprawy jako?ci ?ycia pacjentów. Zale?y nam, aby informacja o oferowanych przez nas lekach by?a dost?pna ca?emu ?rodowisku medycznemu.

      Wobec naszych pracowników

      Tworzymy przyjazne ?rodowisko dla zró?nicowanej grupy pracowników. Zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój kariery, równowaga mi?dzy ?yciem prywatnym a zawodowym, sprawiedliwe traktowanie i szacunek okazywany naszym pracownikom to nasze priorytety.

      Wobec naszych udzia?owców

      D??ymy do systematycznego osi?gania dobrych wyników finansowych oraz budowania trwa?ej warto?ci dla akcjonariuszy.

      Wobec ?rodowiska naturalnego

      Wspieramy i zach?camy do ochrony naturalnych zasobów oraz d??ymy do zminimalizowania wp?ywu naszej dzia?alno?ci na ?rodowisko naturalne.

      91国自产在线老师啪