<noframes id="57ff3">

<xmp id="57ff3"><menuitem id="57ff3"></menuitem>
     1. Transparentno??

      KODEKS PRZEJRZYSTO?CI EFPIA

      ?

      Kodeks Przejrzysto?ci (ang. Disclosure Code) Europejskiej Federacji Przemys?u i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (ang. EFPIA) zosta? zatwierdzony, co oznacza, ?e stowarzyszenia cz?onkowskie s? zobowi?zane do przyj?cia postanowień odnosz?cych si? do transparentno?ci i w??czenia ich do krajowych kodeksów post?powania przed 21 grudnia 2013 r. Kodeks Przejrzysto?ci EFPIA ustanawia wytyczne dla cz?onków dotycz?ce ujawniania pewnych p?atno?ci lub innych ?wiadczeń przekazywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia. Przyk?ady upublicznionych transakcji to mi?dzy innymi grant dla organizacji ochrony zdrowia lub wynagrodzenie dla przedstawiciela zawodu medycznego za wyst?pienie publiczne.

      Jako firma cz?onkowska EFPIA w pe?ni popieramy jej Kodeks Przejrzysto?ci dotycz?cy upubliczniania p?atno?ci lub innych ?wiadczeń przekazywanych przez firmy farmaceutyczne przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu, z pocz?tkiem 2016 r.?zacz?li?my upublicznia? p?atno?ci przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych wykonuj?cych zawód na terytorium Europy oraz organizacji ochrony zdrowia z siedzib? na terytorium Europy. Mamy nadziej?, ?e przyczyni si? to do lepszego zrozumienia wspó?pracy naszej bran?y ze ?rodowiskiem medycznym i w konsekwencji doprowadzi do zbudowania przekonania o jej pe?nej zasadno?ci.

      Najcz??ciej zadawane pytania na temat Kodeksu Przejrzysto?ci EFPIA

      Triangle Icon

      Dlaczego wspó?pracujemy z przedstawicielami zawodów medycznych

      Triangle Icon

      Dlaczego upubliczniamy p?atno?ci przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych

      Triangle Icon

      W wszelkich pytań dotycz?cych transakcji upublicznionych przez firm? Bristol-Myers Squibb skontaktuj si? z nami pod numerem:

      Lub wy?lij zapytanie na adres: mg-transparency_bms@bms.com

      Wspó?praca z pracownikami s?u?by zdrowia


      91国自产在线老师啪